Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Organisatieadvies
De Wet verbetering poortwachter (WVP) is een wet die regelt wat werkgevers en werknemers moeten doen bij langdurig ziekteverzuim. De wet is bedoeld om de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen en hen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In dit artikel lees je alles over de rechten en plichten van zowel de werkgever als werknemer.

Verplichtingen bij langdurig ziekteverzuim

Bij langdurig ziekteverzuim moeten zowel werkgever als werknemer zich houden aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Zo moet de werkgever direct actie ondernemen door een probleemanalyse uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. Hierbij moet nauw worden samengewerkt met de zieke werknemer.

Re-integratietraject en samenwerking

Gedurende het re-integratietraject is het essentieel dat werkgever en werknemer regelmatig evalueren en bijsturen waar nodig. Ook kan een bedrijfsarts worden ingeschakeld om medische adviezen te geven en de voortgang te monitoren. Samenwerking tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts is cruciaal voor een succesvolle re-integratie.

Consequenties van niet naleven van de WVP

Het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter kan ernstige gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Zo kan een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgen als niet voldaan wordt aan de re-integratieverplichtingen. Dit betekent dat de werkgever langer het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen. Aan de andere kant kan een werknemer zijn recht op een uitkering verliezen als hij onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

Samen werken aan een succesvolle re-integratie

Kortom, de Wet verbetering poortwachter legt de verantwoordelijkheid voor een succesvolle re-integratie bij zowel werkgever als werknemer. Door nauw samen te werken en de verplichtingen uit de wet na te leven, kunnen langdurig zieke werknemers sneller terugkeren naar werk, wat uiteindelijk gunstig is voor alle betrokken partijen. Is terugkeren bij de eigen werkgever niet mogelijk? Dan is de volgende stap een tweede spoor traject.